Ứng dụng trong thử nghiệm vật liệu xây dựng

2121

Kiểm tra liên quan:

※ Thử nghiệm nén / uốn để xác định độ bền, độ cứng và biến dạng

※ Kiểm tra ba trục trong điều kiện nóng / lạnh

※ Kiểm tra rã đông đông lạnh

※ Xác định các tính năng đặc trưng khác theo tiêu chuẩn đặc biệt


Thời gian đăng: Tháng 2-17-2022