Ứng dụng trong thử nghiệm vật liệu dây

21215

Kiểm tra liên quan:

※Kiểm tra căng thẳng

※ Cắt đơn và cắt kép

※ Kiểm tra độ xoắn

※ Kiểm tra độ mệt mỏi và động lực học

※ Thư giãn căng thẳng trên dây thép


Thời gian đăng: Tháng 2-17-2022